Terms

Richtlijnen & disclaimers · Guidelines & disclaimers


• De prijs:
o Box A: 75,- € + shipping cost
o Box B: 96,- € + shipping cost
• Met registratie verklaart u de wettelijke minimum leeftijd te
hebben voor de aankoop en consumptie van alcohol.
• Indien er meer inschrijvingen zijn dan beschikbare boxen zullen
we een selectie maken, deze zal niet gebeuren op basis van uur
van inschrijving.
• Er worden bijkomende kosten aangerekend voor de levering,
leveringskosten staan in bijlage voor de landen waarvoor
verzending mogelijk is, dit is informatief, definitieve kosten
worden later medegedeeld.
• De organisator behoud zich het recht om de verkoop vroegtijdig
te beëindigen, op te schroten, te annuleren.
• De organisator houdt zich het recht voor om aankopen om eender
welke niet gespecificeerde reden te annuleren en een
terugbetaling te voorzien.
• Wanneer de flessen door verzending zouden breken, zal hiervoor
een dossier geopend worden bij de verzendingsmaatschappij
(DPD/DHL), gezien de kleine productie kan het zijn dat de fles
niet meer in voorraad is, in dat geval zal uw aankoop
terugbetaald worden.
• Indien het door de Covid-19 onmogelijk word pakketten te
verzenden zullen wij deze tijdelijk opslagen en zo spoedig
mogelijk verzenden.
• Na registratie ontvangt u een bevestiging mail, deze bevestigd
dat u bent ingeschreven. De geselecteerde zullen een mail
ontvangen om hun bestelling te voltooien en betalen (dit via
een webshopprincipe, we opteren hiervoor om de bestellingen zo
snel mogelijk te kunnen verzenden). Indien er meer
inschrijvingen zouden zijn als boxen zullen eveneens de niet
geselecteerde personen een mail krijgen. Let op de selectie kan
in verschillende golven gebeuren. Iedereen zal dus van ons een
mail ontvangen.
• Gelieve ons de tijd te geven de orders en administratie te
verwerken alvorens ons te contacteren.


Richtlijnen & disclaimers · Guidelines & disclaimers


• The price:
o Box A: 75, – € + shipping cost
o Box B: 96, – € + shipping cost
• By registering you declare that you have the legal minimum age
for the purchase and consumption of alcohol.
• If there are more registrations than available boxes, we will
make a selection, this will not be based on the time of
registration.
• Additional costs will be charged for the delivery, delivery
costs are attached for the countries for which shipping is
possible, this is informative, final costs will be communicated
later.
• The organizer reserves the right to prematurely terminate, end
in advance or cancel the sale.
• The organizer reserves the right to cancel purchases for any
unspecified reason and provide a refund.
• If the bottles should break due to shipment, a file will be
opened with the shipping company (DPD / DHL), given the small
production, the bottle might be out of stock, in which case
your purchase will be refunded.
• If the Covid-19 makes it impossible to send packages, we will
store them temporarily and ship them as soon as possible.
• After registration you will receive a confirmation e-mail,
which confirms that you are registered. The selected will
receive an email to complete and pay for their order (using a
webshop principle, we opt for this to be able to ship the
orders as quickly as possible). If there are more registrations
as boxes, the unselected persons will also receive an email.
Note the selection can be done in different waves. Everyone
will therefore receive an email from us.
• Please give us time to process orders and paperwork before
contacting us.